شماره تلفن پشتیبان : 66958971-021 ساعت کاری : 9 صبح الی 5 بعدازظهر 

 روانشناسی:

 روانشناسی علم ذهن و رفتار است. روانشناسی شامل مطالعه پدیده های آگاهانه و   ناخودآگاه و همچنین احساس و فکر است. این یک رشته آکادمیک است و دامنه وسیعی دارد. روانشناسان به دنبال درک درستی از ویژگیهای ظهور مغز و انواع پدیده های مرتبط با آن خواص ظهور هستند و به این طریق به گروه علمی گسترده عصبی علمی محققان پیوستند. به عنوان یک علم اجتماعی ، هدف آن است که افراد و گروه ها را با ایجاد اصول کلی و تحقیق در مورد موارد خاص درک کند. در این زمینه ، یک پزشک یا محقق حرفه ای روانشناسی نامیده می شود و می تواند به عنوان یک دانشمند اجتماعی ، رفتاری یا شناختی طبقه بندی شود. روانشناسان سعی در درک نقش عملکردهای ذهنی در رفتارهای فردی و اجتماعی دارند و در عین حال به بررسی روندهای فیزیولوژیکی و بیولوژیکی که زمینه ساز عملکردها و رفتارهای شناختی است نیز می پردازند.

روانشناسان رفتار و فرآیندهای ذهنی را بررسی می کنند ، از جمله درک ، شناخت ، توجه ، احساسات ، شعور ، تجربیات ذهنی ، انگیزه ، عملکرد مغز و شخصیت. این امر به تعامل بین افراد ، مانند روابط بین فردی ، از جمله تاب آوری روانشناختی ، تاب آوری خانواده و سایر مناطق گسترش می یابد. روانشناسان با گرایشهای گوناگون ، ذهن ناخودآگاه را نیز در نظر می گیرند. روانشناسان از روشهای تجربی برای استنباط روابط علمی و همبستگی بین متغیرهای روانی- اجتماعی استفاده می کنند